Majnrik.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) živnostníka Daniel Dibelky, se

sídlem Sadová 35, Jesenice u, zapsaného v živnostenském rejstříku pod IČO

7166511 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní

smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou

(dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový

obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese

https://majnrik.cz (dále jen „webová stránka“) a herním serveru.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nesdílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a

obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém

jazyce.

1.3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením

nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních

podmínek.

1.4. Pravidla používání služeb sítě Majnrik.cz jsou dostupná k zobrazení na webové stránce

https://dsc.gg/majnrik pod názvem Pravidla (dále jen „Pravidla“). Jestliže

jsou tyto Obchodní podmínky v rozporu s Pravidly, platí ustanovení uvedené v těchto

Obchodních podmínkách.

2. Kupní smlouva

2.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého

zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a všech

souvisejících poplatků (pokud není uvedeno jinak). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,

po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu nebo herním serveru. Tímto

ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně

sjednaných podmínek.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o případných nákladech spojených

s balením a dodáním zboží. Pokud je zboží digitálního charakteru a není prodáváno na

fyzickém nosiči, náklady spojené s balením a dodáním jsou 0 Kč a nemusí být dále uváděny

(pokud není uvedeno jinak)

2.3. Pro objednání kupující potvrdí souhlas s obchodními podmínkami a dle vybraného způsobu

platby platbu dokončí. Kupující je povinen uvést správnou e-mailovou adresu na doručení

potvrzení o úspěšném dokončení a zaplacení objednávky.

2.4. Před odesláním platby a dokončení objednávky je kupující povinen si zkontrolovat veškeré

zadané údaje platby.

2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká úspěšným dokončením objednávky ze

strany kupujícího (tj. úspěšným dokončením platby – zaplacením objednávky).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení

objednávky (například písemně či telefonicky)

2.7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti

s uzavřením kupní smlouvy (především náklady na internetové připojení) si hradí kupující

sám.

3. Přeprava a dodání zboží

3.1. Při objednání digitálního produktu či předmětu dodávaného bez fyzického nosiče – přidělení

ranku (jinými slovy „Group“ či „Skupina“), klíčů, crates či vzhledových nebo kosmetických

úprav (dále jen „Výhody“) – dochází k dodání zboží do 5 minut po zaplacení objednávky.

V případě, že nedojde k dodání zakoupených Výhod do 5 dní od správného zaplacení

objednávky, má kupující nárok na podání reklamace objednávky.

3.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu smluvené zboží po domluvě předat osobně v případě, že

automatické přidělení zboží nebude fungovat. Kupující se souhlasem s Podmínkami zavazuje

prodávajícího o takovém výpadku informovat.

3.3. Kupující je povinen si uchovat potvrzení o platbě pro případnou pozdější reklamaci.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými na webových stránkách.

4.2. Prodávající se zavazuje na webových stránkách uvádět vždy aktuální informace o

možnostech platby a případných poskytovatelích jednotlivých platebních metod.

4.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu prodávaného zboží bez předchozího

upozornění.

4.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat

(pokud není uvedeno jinak).

4.5. Provozovatel si vyhrazuje právo kupujícímu kdykoliv odebrat Výhody v případě porušení

stanovených Pravidel či případného uzavření herního serveru Majnrik.cz

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od

kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném

obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od

kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil její původní obal, od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl

dodán na hmotném nosiči.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedených v čl. 5.1 obchodních podmínek, či o jiný případ, kdy nelze

od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,

ve kterém je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží

tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být

prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy

může kupující zasílat na adresu sídla společnosti, či na adresu elektronické pošty (e-mail)

[email protected]. Prodávající doporučuje zasílat odstoupení od kupní smlouvy

společně se zbožím, které je předmětem kupní smlouvy.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva

od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dní od odstoupení od

smlouvy.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží

prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu

obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní

prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dní od odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, a to na bankovní účet kupujícího, který kupující uvede v žádosti o odstoupení od

kupní smlouvy.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím, či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní

prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží

prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst po

nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případě, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající

kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený

kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím

a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy

kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je

povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Reklamace (práva z vadného plnění)

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně

závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174

občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění

pozdějších předpisů).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: Má zboží vlastnosti, které si

strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce

popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi

prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému

se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením

smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného

vzorku nebo předlohy je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nevztahují na zboží prodávané za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho

obvyklým užíváním, na použité zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,

kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při

převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v

době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5. Kupující je při podávání reklamace povinen dostatečně doložit, že řádně zaplatil objednanou

službu – Potvrzení o zaplacení služby.

6.6. Kupující je oprávněn podat reklamaci prodávajícímu v případě, že: Nedošlo k doručení

zakoupeného zboží ve stanoveném termínu nebo byla naúčtována částka vyšší než částka,

která byla uvedena na webových stránkách.

6.7. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci v případě, že: kupující není schopen dodat

adekvátní důkaz o zaplacení objednávky, kupující odeslal platbu ve špatném formátu nebo

v případě, kdy kupující při objednávce vepsal chybné údaje.

6.8. Kupující má možnost podat reklamaci pomocí e-mailové adresy uvedené na webových

stránkách nebo poštou na adresu sídla společnosti. V případě podání reklamace jiným

způsobem na ni nemusí být reagováno.

6.9. Poskytovatel se zavazuje začít řešit reklamaci do 5 pracovních dnů od jejího podání.

6.10. Kupující je povinen chybu v dodání nebo naúčtování nahlásit neprodleně poté, co ji zjistí.

V případě zbytečného odkladu nemusí být nárok na reklamaci uznán.

7. Nedostupnost služeb serveru

7.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv kupujícímu odebrat výhody v případném porušení

Pravidel či při případnému uzavření či pozastavení herního serveru Majnrik.cz.

7.2. Čl. 7.1 se taktéž vztahuje na uživatelské účty bez zakoupených výhod.

7.3. Poskytovatel je povinen na služby související s herním serverem Majnrik.cz (Zejména

webové stránky či Discord server s odkazem k připojení – https://dsc.gg/majnrik)

umístit informace o plánované či neplánované odstávce služeb.

8. Informace o Výhodách na herním serveru Majnrik.cz

8.1. Výhody na herním serveru lze zakoupit dle postupu uvedeného na webových stránkách či

herním serveru Majnrik.cz.

8.2. Výhody jsou určeny ke zlepšení zážitku ze hry a možností se odlišit od ostatních účtů, které

dané Výhody na herním serveru Majnrik.cz nevlastní.

8.3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit Výhody bez povinnosti poskytnutí kompenzace

kupujícímu, s upozorněním či bez.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Herní server Majnrik.cz a jeho poskytovatel je povinen uvést informace o ochraně

osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské Unie.

9.2. Veškeré informace k čl. 9.1 naleznete na adrese https://dsc.gg/majnrik a

https://dsc.gg/majnrik

9.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském

účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a

že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních

údajích.

9.4. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. Zákaznická podpora

10.1. V případě problémů s využíváním služeb herního serveru Majnrik.cz má uživatel

možnost kontaktovat podporu na službách související s herním serverem Majnrik.cz

(Discord či Fórum) a prostřednictví e-mailové adresy [email protected]

10.2. Kupující či uživatel je povinen vždy uvádět pouze přesné, úplné a pravdivé informace a ve

svých zprávách se vyjadřovat slušným a převážně spisovným jazykem, aby byla zpráva

pochopena. V případě nedodržení uvedených podmínek nemusí být kupujícímu podpora

poskytnuta.

10.3. Poskytovatel není povinen odpovídat na dotazy netýkající se poskytovaného zboží či služeb.

11. Dodatečná práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Kupující nemá nárok na přeprodávání zboží dalším osobám.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:

http://www.coi.cz.

11.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany

sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele

vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým

stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému

ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není

dotknutá platnost ostatních Majnrik.cz ustanovení.

12.3. Veškeré údaje potřebné ke kontaktování prodávajícího jsou uvedeny na webových

stránkách.

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 2.1.2023

Tyto obchodní podmínky byly naposledy upraveny dne 3.1.2023